top of page

Info - Covid

Dutch first – English below

Iedereen (bezoekers-medewerkers-artiesten-…) die toegang wil tot Sjock: Rebooting wordt gecontroleerd op een geldig Corona certificaat*, in combinatie met het paspoort.

Enkel certificaten die via de QR-code op de CovidSafe app / Covid Safe Ticket en het Europees Corona Certificaat gescand kunnen worden, worden geaccepteerd. (afgedrukte documenten kunnen ook, zolang ze leesbaar zijn voor de scan-apparatuur)

Eén van volgende geldige certificaten geven toegang tot Sjock: Rebooting en worden zo nodig elke keer men toegang wil gecontroleerd:

  • Bewijs van volledige vaccinatie, minimum 2 weken vóór je het terrein wil betreden*

  • Bewijs van herstel van Covid, niet ouder dan 180 dagen

  • Bewijs van negatieve PCR test, niet ouder dan 48 uur*

  • Bewijs van negatieve snelle Antigeen test (RAT), niet ouder dan 24 uur*

Op basis van identiteit: geboren in 2009 of later, geen certificaat nodig.

Er zijn geen test-mogelijkheden aanwezig bij het festivalterrein!*

Blijkt bij het scannen van je certificaat dat het niet geldig is, zal de toegang tot het festivalterrein zonder discussie geweigerd worden!

Een ongeldig certificaat geeft geen recht op terugbetaling of enige andere compensatie van je toegangsticket. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om de nodige en geldige documenten/certificaten bij zich te hebben.

Deze maatregelen zijn onderhevig aan verandering, bekijk ze dus regelmatig hier om op de hoogte te blijven van de situatie!

*geldig Corona certificaat: je kan zelf je geldigheid op voorhand checken mbv https://covidscan.be/

*wat vaccinaties betreft, zijn de meeste vaccinatie-centra vrij flexibel tegenwoordig, val je net buiten de 2-weken termijn met je huidige vaccinatieplanning? Neem contact met je plaatselijk centrum en vraag of je wat vroeger mag komen voor je tweede prik!

*zowel de PCR als RAT hebben een beperkte geldigheidsduur, vervalt de geldigheid van je test tijdens je aanwezigheid, dan kan je op het terrein blijven tot het eind van die dag.

*via volgende link vind je een lijst van apotheken waar een RAT kan afgenomen worden:

https://baf.be/news/lijst-van-apotheken-waar-je-terecht-kan-voor-een-snelle-antigeentest

Toegangsprocedure ter plekke:

Mondmasker en 1.5m afstand verplicht bij aankomst aan het terrein en in de wachtrij voor de Covid scan. Hou in de wachtrij je paspoort en QR-code klaar voor een vlot verloop van het scannen. Bij een geldige scan, zal je een bewijs krijgen voor de gehele geldigheidsduur van je certificaat. Dit moet je steeds kunnen tonen! Na de scan en ontvangst van je bewijs, kom je in een ‘Covid Safe zone’. In deze zone ben je niet langer verplicht om mondmasker te dragen of 1.5m afstand te houden, het blijft wel aangeraden om je zo veel mogelijk ‘Corona-proof' te gedragen. Elk misbruik van certificaten en/of bewijs van geldigheid zal gemeld worden aan bevoegde instanties.

English here:

Everyone (visitors-personnel-artists-…) who wants to access Sjock: Rebooting will be checked for a valid Corona-certificate*, combined with a passport.

Only those certificates that can be scanned by the QR-code on the CovidSafe app / Covid Safe Ticket and the European Corona Certificate, are accepted. (paper copies are accepted as well, as long as they are readable by the scanning equipment)

 

One of following valid certificates give access to Sjock: Rebooting and will be checked, if necessary, each time you want to enter the festivalsite:

 

  • Proof of full vaccination, at least 2 weeks before entering the festival*

  • Proof of recovery from Covid, not older than 180 days

  • Proof of negative PCR test, not older than 48hrs

  • Proof of negative rapid Anti-gen test (RAT), not older than 24hrs

 

Based on identity: born in 2009 or later, no certificate required.

 

There are no testing facilities on or near the festivalsite*

 

Should your certificate turn out to be invalid when scanned, access to the festivalsite will be denied without discussion!

An invalid certificate does not entitle you to a refund or any other form of compensation for your ticket to Sjock: Rebooting. It is the sole responsibility of the visitor to bring the necessary documents and certificates.

 

These measures are subject to change, so check in regularly to get the latest updates!

 

*valid Corona-certificate: you can check validity yourself in advance via https://covidscan.be/

*concerning vaccinations, note that, at least in Belgium, vaccination centers have become quite flexible nowadays. When your second shot is scheduled on the edge of the required dates to access Sjock: Rebooting, it is very likely you are invited to come and get that second shot a few days earlier. Go contact your vaccination center and ask!

*validity for both PCR and RAT tests are limited in time. In case validity of your test expires during your stay on the festivalsite, you can stay until the end of that day. 

*following link brings you to a list of pharmacists where RAT’s can be taken:

https://baf.be/news/lijst-van-apotheken-waar-je-terecht-kan-voor-een-snelle-antigeentest

 

Entry procedure on site:

 

Face mask and 1.5m social distance are mandatory upon arrival on site and while queuing for the Covid scan. In the queue, hold your passport and QR-code ready for a swift scanning process. After a valid scan, you will be given a proof of validity for the entire period of validity of your certificate. You will have to be able to show this proof at any given moment! After you have received this proof, you enter a ‘Covid Safe zone’. In this zone, it is no longer mandatory to wear a face mask or keep 1.5m social distance, although we still encourage ‘Corona-proof’ behaviour as much as possible. Any abuse of certificates and/or proof of validity will be reported to competent authorities.

bottom of page